за smsbg.net     SMS сайт форма      общи условия    помощ
  sms bg bg sms bgsms websms web sms fun изпрати изпращане безплатен безплатно мтел м-тел мобилтел глобул мобилен забавен телефон център мелодии картинки лого mtel m-tel mobiltel globul mobile pager phone gsm melodies pictures logo ringtone funsms picsms tone
.: smsbg.net :. send free SMS
 
 

Правила и условия за използване на smsbg.net

1. Настоящите Правила и условия за ползване на Интернет и SMS услуги уреждат отношенията между smsbg.net и всяко лице, което посещава Интернет страниците sms-bg.net; smsbg.net; smsbg.com, за да ползва SMS услуги. Smsbg.net си запазва правото, съобразявайки се със съответните нормативни и законови изисквания, да променя Условията по всяко време, чрез обновяване на този текст.

2. Ваше е задължението да преглеждате този текст, както и раздела помощ, за промени. Потребител е всяко лице, което ползува услугите на smsbg.net, независимо от това дали се е регистрирало като потребител на страниците, посочени в т.1 или не. Smsbg.net може да уведомява потребителите си за промени по сайта.

3. Ползването на Услуги чрез Интернет страниците, посочени в т.1, е безплатно за Интернет потребителите.

4. Относно получателя на съобщенията - за абонатите на М-Тел тази услуга е напълно безплатна. За да прочетат съобщението, потребителите на Глобул трябва да отговорят с Y на номер 1552, който се таксува от оператора като един SMS (според абонаментния план). За абонат в роуминг се прилагат и съответните такси на чуждестранния оператор (ако има такива). За абонатите на чуждестранни оператори - възможно е съответния оператор да изиска от получателя да заплати такса за прочитане на съобщението, като сумата варира за различните държави. Получателят е длъжен да се информира за размера на таксата преди да предприеме каквито и да било действия.

5. Smsbg.net не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, потребителят не може да ползва частично или напълно възможностите на предоставените Услуги.

6. Smsbg.net се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена и пароли, или друга персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба. Услугата не е анонимна, затова не злоупотребявайте.

7. На потребителите се забранява да нарушават, или да се опитват да нарушат, сигурността на сайта, включително без ограничение:

/а/ да имат достъп до данни, които не са предназначени за тях или да се включват в сървъра или в клиентски файл, за които клиента не е дал разрешение за достъп;

/б/ да се опитват да проучват, сканират или тестват уязвимостта на системата или мрежата или да правят пробив в системата или други действия без съответна оторизация;

/в/ да се опитват да се намесват с услуги, предназначени към който и да било клиент, група или мрежа, включително без ограничения, чрез средства за заразяване с вирус на уеб страницата, претоварване на трафика, претоварване със SMS съобщения, разрушаване на информацията;

/г/ да изпращат нежелани SMS-и, които са клеветнически, неприлични, заплашителни, оскърбителни или омразни, включително промоции и/или реклами на продукти или услуги;

/д/ да извършват всякаква дейност, налагаща неразумни или несъразмерни натоварвания на инфраструктурата на страницата.
Нарушаването на сигурността, както и случаите, които могат да доведат до такива нарушения на системата или мрежата, може да завърши с подвеждането под гражданска или криминална отговорност.

8. В случай на доказани неправомерни действия по предходната точка от настоящите правила, или при поискване от компетентните органи на Република България, smsbg.net си запазва правото да предоставя цялата налична информация за действията и самоличността на потребителя.

9. Smsbg.net не отговаря пред потребителя за:

/а/ загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на потребителя в резултат от ползване на Услугите от негова страна, както и за невъзможността да се ползват Услугите;

/б/ неспособност на потребителя да ползва всяка една отделна Услуга;

/в/ претенции от трети лица срещу потребителя при или по повод ползване на Услугите;

/г/ за разпространение на съобщения, посредством Интернет или SMS, с нецензурни или обидни текстове и/или изображения, на религиозна, верска или политическа основа. В случай, че са налице доказани неправомерни действия по тази точка, smsbg.net ще използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи.

10. Единствено потребител, потвърдил настоящите правила, може да ползва предоставяните услуги през Интернет страниците, посочени в т.1. За потвърждение се счита прочитането на настоящия текст.

11. За всички неуредени в този договор въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

12. Политика на личните данни -

 

DropSpoil    Игри онлайн    Женски календар    SMS разплащания    Стани богат    PMfun    BGtop